Ενότητα 2

Σύγχρονες Λύσεις και Βέλτιστες Πρακτικές στις Νέες Προκλήσεις και Τάσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Επιχειρησιακών Λειτουργιών